top of page

nyveink megvásárolhatók a nagyobb könyvesbolthálózatokban

B1 Kosztyo.jpeg

A jelen munka az első átfogó feldolgozása a Tanácsköztársaság Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros megyei történetének. Kosztyó Gyula több évig tartó szisztematikus levéltári kutatásainak eredményeképp felvázolja az 1919. március 21. - április 29. közötti rövid időszak közigazgatási és politikai viszonyait, a vármegyei direktóriumok munkáját, azok agitációs tevékenységét, illetve a katasztrofális közellátási állapotokra adott válságenyhítő intézkedéseket.

A szerző külön fejezetben foglalkozik a korszak kulcsproblémájának számító földkérdéssel, és az eddigi feldolgozásokban tabutémának számító felkelések, ellenforradalmi események, túszszedések, megtorló forradalmi törvényszéki eljárások történetével. A kötetben helyet kapnak a csehszlovák és román katonai intervenció eseményei és a tanácshatalom ezzel párhuzamosan zajló lassú kimúlási folyamata, illetve a Tanácsköztársaságot követő felelősségre vonási eljárások.

A könyvben egy huszonkilenc iratot tartalmazó dokumentumgyűjtemény is található, amelyben olyan eddig nem publikált iratok szerepelnek, amelyek a kor emberének nézőpontját közvetítik. A Tanácsköztársaság eseményeiben történő eligazodást egy részletes, napi szinten lebontott kronológia segíti.

Oldalak száma: 396

Ár: 4 990 Ft


Oldalak száma: 396
 

5 Olosz.jpeg

Kasztner Rezső (1906-1957) mentési tevékenysége és a német megszállókkal 1944 nyarán folytatott tárgyalásai a magyarországi holokauszt egyik leginkább vitatott kérdése, amely Izraelben és Magyarországon is történészi, jogászi és közéleti viták sorát szülte. Olosz Levente ezeket a Kasztner személyéről és mentési tevékenységéről kialakult tudományos és közéleti diskurzusokat tekinti át és elemzi.

A szerző részletesen bemutatja, hogy miként alakult a háború után Kasztner megítélése, s lett ünnepelt hősből náci kollaboráns. A könyv ismerteti az 1954-es rágalmazási per, a nagy port kavaró elsőfokú ítélet, majd az izraeli Legfelsőbb Bíróság döntése és az Eichmann-per után kialakult izraeli és magyar államszocialista narratívákat.

A könyv második felében a szerző a Kasztnerről folyó tudományos feldolgozásokat tekinti át, bemutatja azok érvrendszereit és a Kasztner tevékenységét ellentétesen megítélő táborok között húzódó törésvonalakat.

Végül, Olosz a film és színházi adaptációkon, valamint a különböző emlékhelyek bemutatásán keresztül járja körül a Kasztner-kérdés izraeli és magyarországi közéleti emlékezetét.

Oldalak száma: 224

Ár: 4 490 Ft


 

Marosvári.jpg

Mi vezetett az addig precedens nélküli 1918. novemberi erőszakhullámhoz Csanád vármegyében? Marosvári Attila nem csak az okokat azonosítja, hanem bemutatja az erőszak kitöréséhez vezető feszültséggócokat, az elkövetőket és az áldozatokat, meghatározza azokat a motívumokat, amelyek a bűncselekmények mögött meghúzódhattak, illetve áttekinti azokat az állami és helyi intézkedéseket, amelyek az erőszakhullám megfékezését célozták.

A szerző szerint az őszirózsás forradalommal párhuzamosan zajló vidéki erőszakhullám az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlására reflektáló, hirtelen kirobbanó, alapvetően spontán jellegű, reaktív motívumokból (ösztönösség, ál- és rémhírek, úrellenesség, antiszemitizmus, igazságtétel) táplálkozó eseménysorként értelmezhető, amelynek hátterében kezdettől megjelentek azok a proaktív indítóokok is (földéhség, bérkövetelések, nemzetiségi törekvések), amelyek 1918-1919 fordulóján már egyértelműen tematizálták a falvak lakóinak gondolkodását.

A Csanád vármegyét érintő források mélyreható elemzése révén a szerző számos megállapítást tesz, amelyek nemcsak árnyalják, de nem egy esetben teljesen új megvilágításba helyezik a történeti kutatás 1918. őszi, vidéki eseményekről alkotott képét.

Oldalak száma: 372


Ár: 5 490 Ft


 

Perczel_B1_kép.jpeg

Az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése után a történelmi Magyar Királyság fokozatosan idegen hadseregek megszállása alá került. Erdélyt 1918 novemberétől, a Tanácsköztársaság Vörös Hadserege és a Székely Hadosztály fegyveres harcai ellenére pedig 1919 augusztusára a mai Magyarország területének nagy részét a román királyi hadsereg csapatai szállták meg.

A harci cselekmények lezárultával a román katonai egységek vöröskatonák és civilek százait végezték ki, fogolytáborokba zártak és távoli vidékekre internáltak több ezer férfit, a lakosság megfélemlítésére bevezették a nyilvános botozást, illetve megkezdték Magyarország tervszerű gazdasági kifosztását.

Perczel Olivér kötete részletesen bemutatja az 1919-1920-as román-magyar háború mozzanatait, különösen pedig a bevonuláshoz kapcsolódó és a megszállás időszaka alatt elkövetett atrocitásokat. A szerző összegyűjtötte a tömegkivégzésekben, a megszállás "békeideje" alatt a román katonák által elkövetett gyilkosságokban és a különböző robbanószerkezetek által okozott balesetekben elhunytak neveit.

A kötetben közölt adattárból - a magyar történetírásban először - az olvasók megismerhetik az 1919-1920-as román-magyar háború és a román katonai megszállás magyar áldozatainak névsorát, az elhalálozás helyét, idejét és okát

Oldalszám: 424


Ár: 5 999 Ft

24-03-25 Borító_Marosvári_Román.jpg

Az 1919-1920-as magyarországi román katonai megszállás története máig feldolgozatlan. A témát érintő munkák alapvetően az eseményeket rögzítik, s csak elnagyolt képet nyújtanak arról, hogy milyen megfontolások alakították a román megszállási politikát.

Marosvári Attila - főként a legtovább megszállt Tiszántúlra, s ezen belül Csanád vármegyére fókuszálva - a korabeli diplomáciai iratok, levéltári források és sajtóanyagok alapján elsőként tekinti át átfogó jelleggel, hogy miként rendezkedtek be a románok ezeken a területeken, milyen igazgatási rendszert építettek ki, és ennek tér- és időbeli változásai hogyan függtek össze az 1916-os bukaresti titkos szerződésbe foglalt román területi igényekkel, valamint a párizsi békekonferencián zajló eseményekkel.

Többek között arra keresi a választ, hogy milyen elvek alapján történt a román katonai és polgári megszállási zónák lehatárolása, ezek miként változtak és mik voltak a sajátosságaik, hogyan nézett ki a rekvirálási rendszer, miként jutottak el a románok a magyar területek szervezett kifosztásáig, milyen védekezési stratégiákat alkalmazott a lakosság a károk mérséklése érdekében, illetve mik voltak az erőszaktrendet befolyásoló tényezők.

Mindezek alapján, az eddigi ismeretekhez képest egy jóval differenciáltabb megszállási politika képe bontakozik ki, amely több szempontból is új megvilágításba helyezi mindazt, amit a magyarországi román megszállásról tudtunk.

Oldalszám: 556

Ár: 5 999 Ft

24-04-17 Borító.jpg

1919. június 23-án reggel mintegy kétszáz elkeseredett apátfalvi parasztember meglepetésszerű rohammal szétkergette a községükben rekviráló román katonákat. Az első összecsapásnak két magyar és három román áldozata volt. Aznap délután román katonai alakulatok vették körbe a Csanád vármegyei községet, és tisztogató akcióba kezdtek. Lázadókat keresve házról házra jártak, és kíméletlenül agyonlőttek mindenkit, akiben ellenséget láttak. A két napon át folyó megtorló katonai műveletnek harminc halálos áldozata lett, további kilenc apátfalvi pedig a vérengzéssel összefüggő okok miatt vesztette életét, közülük ketten később, romániai fogságban. A megtorlás részeként nyolcvanhét embert előbb Békéscsabára hurcoltak, majd többségüket Romániába vitték, ahol katonai bíróság elé állították őket. Az utolsó elítéltek csak 1924-ben térhettek haza.

De mi történt valójában Apátfalván? Mi váltotta ki a románok véres megtorló akcióját? Marosvári Attila történész zömmel eddig ismeretlen források alapján mikrotörténeti alapossággal, szinte óráról órára rekonstruálja az eseményeket. Fény derül az apátfalviak lázadását kiváltó kíméletlen rekvirálás részleteire, a helyiek ellenszegülésére és a községben rekviráló román katonai alegységek megtámadására, majd a brutális kegyetlenséggel végrehajtott megtorlás részleteire. A szerző bemutatja az apátfalvi áldozatok halálának körülményeit, a község totális kifosztását, a helyi lakosság kollaborációját, az elhurcoltak kálváriáját, majd az események utóéletét és máig ható emlékezetét.

Oldalszám: 464

Ár: 5 499 Ft

Közlési útmutató

Kérjük, hogy a kéziratokat az alábbi formai szabályok figyelembevételével küldjék meg számunkra. 

Budapest, 2023. augusztus 26.

Fóris Ákos és Gellért Ádám

szerkesztők

bottom of page